679 – طرح درس روزانه علوم پایه اول ابتدایی درس چه میخواهم بسازم؟ 2000 تومان

679 – طرح درس روزانه علوم پایه اول ابتدایی درس چه میخواهم بسازم؟

معرفی طرح درس : طرح درس روزانه علوم پایه اول ابتدایی درس چه میخواهم بسازم؟  نام کتاب درسی: علوم    مقطع تحصیلی:اول      موضوع درس: چه میخواهم بسازم؟  اهداف : آشنایی دانشآموزان با اهمیت به کارگیری [...]

مشاهده و خرید