610 – طرح درس روزانه شیمی 1 چهارم آشنایی با سرعت واکنش های شیمیایی 2000 تومان

610 – طرح درس روزانه شیمی 1 چهارم آشنایی با سرعت واکنش های شیمیایی

معرفی طرح درس :   طرح درس روزانه  شیمی 1 چهارم  آشنایی با سرعت واکنش های شیمیایی  نام کتاب درسی: شیمی 1  مقطع تحصیلی: چهارم و پیش دانشگاهی     موضوع درس:آشنایی با سرعت واکنش های شیمیایی  اهداف : [...]

مشاهده و خرید