834 – طرح درس آموزش مهارت های زندگی و اجتماعی پیش دبستانی آشنایی با احساسات 2000 تومان

834 – طرح درس آموزش مهارت های زندگی و اجتماعی پیش دبستانی آشنایی با احساسات

معرفی طرح درس :  طرح درس آموزش مهارت های زندگی و مهارت های اجتماعی پیش دبستانی آشنایی با احساسات نام درس :آموزش مهارت های زندگی و مهارت های اجتماعی                  مقطع : پیش دبستانی             [...]

مشاهده و خرید