496 – طرح درس ریاضی پنجم ابتدایی درس آشنایی با روش تقسیم کسرها صفحه 36 2000 تومان

496 – طرح درس ریاضی پنجم ابتدایی درس آشنایی با روش تقسیم کسرها صفحه 36

معرفی طرح درس :   طرح درس ریاضی پنجم ابتدایی درس آشنایی با روش تقسیم کسرها صفحه 36  نام کتاب درسی: ریاضی   مقطع تحصیلی:پنجم  ابتدایی موضوع درس: آشنایی با روش تقسیم کسرها صفحه 36    اهداف : [...]

مشاهده و خرید