183 – طرح درس مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس نیاز های خانواده چگونه تامین میشود؟ 2000 تومان

183 – طرح درس مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس نیاز های خانواده چگونه تامین میشود؟

معرفی طرح درس : مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس نیاز های خانواده چگونه تامین میشود؟  نام کتاب درسی: مطالعات اجتماعی پایه تحصیلی: سوم  ابتدایی موضوع درس: نیاز های خانواده چگونه تامین میشود؟ اهداف [...]

مشاهده و خرید
172 – طرح درس مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس پیدایش روستاها 2000 تومان

172 – طرح درس مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس پیدایش روستاها

معرفی طرح درس :  طرح درس مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس پیدایش روستاها  نام کتاب درسی: مطالعات اجتماعی پایه تحصیلی: سوم  ابتدایی موضوع درس: پیدایش روستاها اهداف : -آشنا شدن دانش آموزان با چگونگی [...]

مشاهده و خرید