183 – طرح درس مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس نیاز های خانواده چگونه تامین میشود؟ 2000 تومان

183 – طرح درس مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس نیاز های خانواده چگونه تامین میشود؟

معرفی طرح درس : مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس نیاز های خانواده چگونه تامین میشود؟  نام کتاب درسی: مطالعات اجتماعی پایه تحصیلی: سوم  ابتدایی موضوع درس: نیاز های خانواده چگونه تامین میشود؟ اهداف [...]

مشاهده و خرید
174 – طرح درس مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس چرا باید همکاری کنیم؟ 2000 تومان

174 – طرح درس مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس چرا باید همکاری کنیم؟

معرفی طرح درس :  طرح درس مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس چراباید همکاری کنیم؟  نام کتاب درسی: مطالعات اجتماعی پایه تحصیلی: سوم  ابتدایی موضوع درس: چراباید همکاری کنیم؟ اهداف : فراگیران بتواند [...]

مشاهده و خرید
173 – طرح درس مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس تغییر در خانواده 2000 تومان

173 – طرح درس مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس تغییر در خانواده

معرفی طرح درس : طرح درس مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس تغییر در خانواده  نام کتاب درسی: مطالعات اجتماعی پایه تحصیلی: سوم  ابتدایی موضوع درس: تغییر در خانواده اهداف : دانش آموزان در پایان این درس [...]

مشاهده و خرید
172 – طرح درس مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس پیدایش روستاها 2000 تومان

172 – طرح درس مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس پیدایش روستاها

معرفی طرح درس :  طرح درس مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس پیدایش روستاها  نام کتاب درسی: مطالعات اجتماعی پایه تحصیلی: سوم  ابتدایی موضوع درس: پیدایش روستاها اهداف : -آشنا شدن دانش آموزان با چگونگی [...]

مشاهده و خرید