373 – طرح درس روزانه درس فارسی دوازدهم بر اساس سند ملی شکر نعمت 2000 تومان

373 – طرح درس روزانه درس فارسی دوازدهم بر اساس سند ملی شکر نعمت

معرفی طرح درس :  طرح درس روزانه درس فارسی دوازدهم بر اساس سند ملی شکر نعمت  نام کتاب درسی: ادبیات فارسی         تحصیلی:  دوازدهم           موضوع   درس: شکر نعمت اهداف : اهداف بر اساس تلفیقی از [...]

مشاهده و خرید
359 – طرح درس روزانه درس فارسی دوازدهم بر اساس سند ملی گذر سیاوش از آتش 2000 تومان

359 – طرح درس روزانه درس فارسی دوازدهم بر اساس سند ملی گذر سیاوش از آتش

معرفی طرح درس : طرح درس روزانه درس فارسی دوازدهم بر اساس سند ملی گذر سیاوش از آتش  نام کتاب درسی: ادبیات فارسی         تحصیلی:  دوازدهم           موضوع   درس: گذر سیاوش از آتش اهداف :   [...]

مشاهده و خرید
350 – طرح درس روزانه ملی فارسی و نگارش 3 دوازدهم درس فصل شکوفایی 2000 تومان

350 – طرح درس روزانه ملی فارسی و نگارش 3 دوازدهم درس فصل شکوفایی

معرفی طرح درس : طرح درس روزانه ملی فارسی و نگارش 3 دوازدهم درس فصل شکوفایی  نام کتاب درسی: فارسی و نگارش 3          تحصیلی:  دوازدهم            موضوع   درس: فصل شکوفایی اهداف : الف : قبل از تدریس [...]

مشاهده و خرید