479 – طرح درس ریاضی چهارم ابتدایی درس ارزش مکانی عددهای اعشاری صفحه 112 و 113 2000 تومان

479 – طرح درس ریاضی چهارم ابتدایی درس ارزش مکانی عددهای اعشاری صفحه 112 و 113

معرفی طرح درس : طرح درس ریاضی چهارم ابتدایی درس ارزش مکانی عددهای اعشاری صفحه 112 و 113  نام کتاب درسی: ریاضی پایه تحصیلی: چهارم  ابتدایی موضوع  درس: ارزش مکانی عددهای اعشاری صفحه 112 و 113 اهداف [...]

مشاهده و خرید
470 – طرح درس ریاضی چهارم ابتدایی درس ارزش مکانی عددهای اعشاری 2000 تومان

470 – طرح درس ریاضی چهارم ابتدایی درس ارزش مکانی عددهای اعشاری

معرفی طرح درس : طرح درس ریاضی چهارم ابتدایی درس ارزش مکانی عددهای اعشاری  نام کتاب درسی: ریاضی پایه تحصیلی: چهارم  ابتدایی موضوع  درس: ارزش مکانی عددهای اعشاری اهداف : آشنایی دانش آموز با مفهوم [...]

مشاهده و خرید