514 – طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس الگوهای عددی و زوج و فرد 2000 تومان

514 – طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس الگوهای عددی و زوج و فرد

معرفی طرح درس : طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس الگوهای عددی و زوج و فرد  نام کتاب درسی: ریاضی مقطع تحصیلی: ششم    موضوع درس:الگوهای عددی و زوج و فرد  اهداف : آشنایی دانش آموز با الگوهای [...]

مشاهده و خرید