484 – طرح درس ریاضی چهارم ابتدایی درس آشنایی با کسرهای منفصل و کسر صفر 2000 تومان

484 – طرح درس ریاضی چهارم ابتدایی درس آشنایی با کسرهای منفصل و کسر صفر

معرفی طرح درس : طرح درس ریاضی چهارم ابتدایی درس آشنایی با کسرهای منفصل و کسر صفر  نام کتاب درسی: ریاضی پایه تحصیلی: چهارم  ابتدایی موضوع  درس: آشنایی با کسرهای منفصل و کسر صفر اهداف : نام درس: [...]

مشاهده و خرید
480 – طرح درس ریاضی چهارم ابتدایی درس آشنایی با ارزش مکانی اعداد 4 رقمی 2000 تومان

480 – طرح درس ریاضی چهارم ابتدایی درس آشنایی با ارزش مکانی اعداد 4 رقمی

معرفی طرح درس :  طرح درس ریاضی چهارم ابتدایی درس آشنایی با ارزش مکانی اعداد 4 رقمی صفحه 31 و 32  نام کتاب درسی: ریاضی پایه تحصیلی: چهارم  ابتدایی موضوع  درس: آشنایی با ارزش مکانی اعداد 4 رقمی [...]

مشاهده و خرید
479 – طرح درس ریاضی چهارم ابتدایی درس ارزش مکانی عددهای اعشاری صفحه 112 و 113 2000 تومان

479 – طرح درس ریاضی چهارم ابتدایی درس ارزش مکانی عددهای اعشاری صفحه 112 و 113

معرفی طرح درس : طرح درس ریاضی چهارم ابتدایی درس ارزش مکانی عددهای اعشاری صفحه 112 و 113  نام کتاب درسی: ریاضی پایه تحصیلی: چهارم  ابتدایی موضوع  درس: ارزش مکانی عددهای اعشاری صفحه 112 و 113 اهداف [...]

مشاهده و خرید