173 – طرح درس مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس تغییر در خانواده 2000 تومان

173 – طرح درس مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس تغییر در خانواده

معرفی طرح درس : طرح درس مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس تغییر در خانواده  نام کتاب درسی: مطالعات اجتماعی پایه تحصیلی: سوم  ابتدایی موضوع درس: تغییر در خانواده اهداف : دانش آموزان در پایان این درس [...]

مشاهده و خرید