503 – طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس تقسیم اعداد طبیعی بر عدد طبیعی 2000 تومان

503 – طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس تقسیم اعداد طبیعی بر عدد طبیعی

معرفی طرح درس : طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس تقسیم اعداد طبیعی بر عدد طبیعی  نام کتاب درسی: ریاضی مقطع تحصیلی: ششم    موضوع درس: تقسیم اعداد طبیعی بر عدد طبیعی    اهداف : آشنایی با [...]

مشاهده و خرید