810 – طرح درس روزانه فارسی (مفاهیم زبانی و نوشتاری ) پیش دبستانی درس نشانه ( یـ ی ) 2000 تومان

810 – طرح درس روزانه فارسی (مفاهیم زبانی و نوشتاری ) پیش دبستانی درس نشانه ( یـ ی )

معرفی طرح درس :  طرح درس روزانه فارسی (مفاهیم زبانی و نوشتاری ) پیش دبستانی درس نشانه ( یـ ی) نام درس :فارسی (مهارتهای زبانی و نوشتاری )               مقطع : پیش دبستانی      نام واحد یادگیری درس [...]

مشاهده و خرید