595 – طرح درس روزانه فیزیک ۳ درس خازن 2000 تومان

595 – طرح درس روزانه فیزیک ۳ درس خازن

معرفی طرح درس : طرح درس روزانه فیزیک ۳ درس خازن  نام کتاب درسی: فیزیک 3 پایه تحصیلی: سوم دبیرستان موضوع درس: خازن اهداف : دانش آموزان در فرآیند آموزش باید:                                حیطه [...]

مشاهده و خرید