165 – طرح درس مطالعات اجتماعی سوم درس خانه ها باهم تفاوت دارند 2000 تومان

165 – طرح درس مطالعات اجتماعی سوم درس خانه ها باهم تفاوت دارند

معرفی طرح درس : طرح درس مطالعات اجتماعی سوم درس خانه ها باهم تفاوت دارند  نام کتاب درسی: مطالعات اجتماعی پایه تحصیلی: سوم  ابتدایی موضوع درس: خانه های با هم تفاوت دارند اهداف : -فراگیران با انواع [...]

مشاهده و خرید