792 – طرح درس روزانه انسان و محیط زیست یازدهم درس خاک بستر زندگی 2000 تومان

792 – طرح درس روزانه انسان و محیط زیست یازدهم درس خاک بستر زندگی

معرفی طرح درس : طرح درس روزانه انسان و محیط زیست درس خاک بستر زندگی  نام کتاب درسی: انسان و محیط زیست     پایه یازدهم          درس : خاک بستر زندگی اهداف فراگیران پس از پایان درس قادر خواهند بود: [...]

مشاهده و خرید