176 – طرح درس مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی درس خرید و فروش در محله 2000 تومان

176 – طرح درس مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی درس خرید و فروش در محله

معرفی طرح درس : طرح درس مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس خرید و فروش در محله  نام کتاب درسی: مطالعات اجتماعی پایه تحصیلی: چهارم  ابتدایی موضوع درس: خرید و فروش در محله اهداف : دانش آموزان در پایان [...]

مشاهده و خرید