192 – طرح درس علوم نهم بر اساس برنامه سند ملی درس رفتار اتم ها با یکدیگر 2000 تومان

192 – طرح درس علوم نهم بر اساس برنامه سند ملی درس رفتار اتم ها با یکدیگر

معرفی طرح درس : طرح درس روزانه علوم نهم بر اساس برنامه سند ملی درس رفتار اتم ها با یکدیگر  نام کتاب درسی:  علوم  مقطع تحصیلی: نهم   موضوع درس:رفتار اتم ها با یکدیگر عنوان درس : رفتار اتم ها با [...]

مشاهده و خرید