442 – طرح درس ریاضی اول ابتدایی درس انتقال انگشتان از یک دست به دست دیگر 2000 تومان

442 – طرح درس ریاضی اول ابتدایی درس انتقال انگشتان از یک دست به دست دیگر

معرفی طرح درس : طرح درس ریاضی اول ابتدایی درس انتقال انگشتان از یک دست به دست دیگر صفحه 65  نام کتاب درسی: ریاضی    مقطع تحصیلی: اول  ابتدایی   موضوع درس:انتقال انگشتان از یک دست به دست دیگر [...]

مشاهده و خرید