108 – طرح درس ریاضی اول ابتدایی تم 1 2000 تومان

108 – طرح درس ریاضی اول ابتدایی تم 1

معرفی طرح درس : طرح درس روزانه ریاضی اول ابتدایی تم 1  نام کتاب درسی: ریاضی   مقطع تحصیلی:اول  ابتدایی موضوع درس: تم یک    اهداف :   هدف کلی از تدریس این درس : از دانش آموزان انتظار می [...]

مشاهده و خرید