677 – طرح درس روزانه علوم پایه اول ابتدایی درس زمین خانه سنگی ما صفحه 52 2000 تومان

677 – طرح درس روزانه علوم پایه اول ابتدایی درس زمین خانه سنگی ما صفحه 52

معرفی طرح درس : طرح درس روزانه علوم پایه اول ابتدایی درس زمین خانه سنگی ما صفحه 52  نام کتاب درسی: علوم    مقطع تحصیلی:اول       موضوع درس: زمین خانه سنگی ما صفحه 52  اهداف : هدف کلی: آشنایی دانش [...]

مشاهده و خرید
676 – طرح درس روزانه علوم پایه اول ابتدایی درس زمین خانه سنگی ما صفحه 50 و 51 2000 تومان

676 – طرح درس روزانه علوم پایه اول ابتدایی درس زمین خانه سنگی ما صفحه 50 و 51

معرفی طرح درس :  طرح درس روزانه علوم پایه اول ابتدایی درس زمین خانه سنگی ما صفحه 50 و 51  نام کتاب درسی: علوم   مقطع تحصیلی:اول      موضوع درس: زمین خانه سنگی ما صفحه 50 و 51  اهداف : آشنایی با [...]

مشاهده و خرید