794 – طرح درس روزانه زمین شناسی یازدهم درس منابع معدنی ،زیر بنای توسعه و تمدن بشری 2000 تومان

794 – طرح درس روزانه زمین شناسی یازدهم درس منابع معدنی ،زیر بنای توسعه و تمدن بشری

معرفی طرح درس : طرح درس روزانه زمین شناسی یازدهم درس منابع معدنی ،زیر بنای توسعه و تمدن بشری  نام کتاب درسی:  زمین شناسی               پایه :  یازدهم              درس :  منابع معدنی ،زیر بنای [...]

مشاهده و خرید
789 – طرح درس روزانه زمین شناسی یازدهم درس تکوین زمین و سن زمین 2000 تومان

789 – طرح درس روزانه زمین شناسی یازدهم درس تکوین زمین و سن زمین

معرفی طرح درس :  طرح درس روزانه زمین شناسی یازدهم درس تکوین زمین و سن زمین  نام کتاب درسی:  زمین شناسی               پایه :  یازدهم              درس :  تکوین زمین و سن زمین اهداف : 1-آشنایی دانش [...]

مشاهده و خرید