610 – طرح درس روزانه شیمی 1 چهارم آشنایی با سرعت واکنش های شیمیایی 2000 تومان

610 – طرح درس روزانه شیمی 1 چهارم آشنایی با سرعت واکنش های شیمیایی

معرفی طرح درس :   طرح درس روزانه  شیمی 1 چهارم  آشنایی با سرعت واکنش های شیمیایی  نام کتاب درسی: شیمی 1  مقطع تحصیلی: چهارم و پیش دانشگاهی     موضوع درس:آشنایی با سرعت واکنش های شیمیایی  اهداف : [...]

مشاهده و خرید
602 – طرح درس ملی شیمی دوازدهم فلزها، عنصرهایی شکل پذیر با جلایی زیبا – تیتانیم، فلزی فراتر از انتظار 2000 تومان

602 – طرح درس ملی شیمی دوازدهم فلزها، عنصرهایی شکل پذیر با جلایی زیبا – تیتانیم، فلزی فراتر از انتظار

معرفی طرح درس : طرح درس ملی شیمی دوازدهم فلزها، عنصرهایی شکل پذیر با جلایی زیبا – تیتانیم، فلزی فراتر از انتظار  نام کتاب درسی: شیمی پایه تحصیلی: دوازدهم موضوع  درس: فلزها، عنصرهایی شکل [...]

مشاهده و خرید