673 – طرح درس روزانه علوم پایه اول ابتدایی درس صرفه جویی در مصرف آب 2000 تومان

673 – طرح درس روزانه علوم پایه اول ابتدایی درس صرفه جویی در مصرف آب

معرفی طرح درس : طرح درس روزانه علوم پایه اول ابتدایی درس صرفه جویی در مصرف آب  نام کتاب درسی: علوم   مقطع تحصیلی:اول      موضوع درس: صرفه جویی در مصرف آب  اهداف : آشنایی دانش آموزان با چگونگی [...]

مشاهده و خرید