395 – طرح درس ملی علوم ششم ابتدایی با موضوع آزمایش های علوم ششم 2000 تومان

395 – طرح درس ملی علوم ششم ابتدایی با موضوع آزمایش های علوم ششم

معرفی طرح درس :   طرح درس ملی علوم ششم ابتدایی با موضوع آزمایش های علوم ششم  نام کتاب درسی: علوم  پایه تحصیلی: ششم ابتدایی موضوع درس:  آزمایش های علوم ششم اهداف : هدف آرمانی یا غایی: خلیفه الهی و [...]

مشاهده و خرید