طرح درس روزانه ادبیات فارسی هشتم درس خوب جهان را ببین صورتگر ماهر 2000 تومان

طرح درس روزانه ادبیات فارسی هشتم درس خوب جهان را ببین صورتگر ماهر

معرفی طرح درس : طرح درس روزانه ادبیات فارسی هشتم درس خوب جهان را ببین صورتگر ماهر  نام کتاب درسی: ادبیات فارسی          تحصیلی:  هشتم              موضوع   درس: خوب جهان را ببین صورتگر ماهر [...]

مشاهده و خرید
201 – طرح درس ادبیات فارسی هشتم بر اساس برنامه سند ملی درس پیش از اینها 2000 تومان

201 – طرح درس ادبیات فارسی هشتم بر اساس برنامه سند ملی درس پیش از اینها

معرفی طرح درس : طرح درس ادبیات فارسی هشتم بر اساس برنامه سند ملی درس پیش از اینها  نام کتاب درسی: ادبیات فارسی          پایه تحصیلی:  هشتم موضوع درس: پیش از اینها اهداف :   اهداف بر اساس [...]

مشاهده و خرید