703 – طرح درس روزانه فارسی پنجم ابتدایی درس رازی و ساخت بیمارستان 2000 تومان

703 – طرح درس روزانه فارسی پنجم ابتدایی درس رازی و ساخت بیمارستان

معرفی طرح درس : طرح درس روزانه فارسی پنجم ابتدایی درس رازی و ساخت بیمارستان نام درس: فارسی         پایه: پنجم ابتدایی         موضوع درس: رازی و ساخت بیمارستان        اهداف 1- آشنایی با زندگی [...]

مشاهده و خرید
699 – طرح درس روزانه فارسی پنجم دبستان درس نام آوران دیروز ، امروز و فردا 2000 تومان

699 – طرح درس روزانه فارسی پنجم دبستان درس نام آوران دیروز ، امروز و فردا

معرفی طرح درس : طرح درس روزانه فارسی پنجم دبستان درس نام آوران دیروز ، امروز  و فردا نام درس: فارسی        پایه: پنجم ابتدایی         موضوع درس: نام آوران دیروز ، امروز  و فردا        اهداف [...]

مشاهده و خرید