526 – طرح درس مطالعات اجتماعی هشتم بر اساس سند ملی درس ویژگی های طبیعی اروپا و آفریقا 2000 تومان

526 – طرح درس مطالعات اجتماعی هشتم بر اساس سند ملی درس ویژگی های طبیعی اروپا و آفریقا

معرفی طرح درس : طرح درس مطالعات اجتماعی هشتم بر اساس سند ملی درس ویژگی های طبیعی اروپا و آفریقا  نام کتاب درسی: مطالعات اجتماعی           تحصیلی:  هشتم              موضوع   درس: ویژگی های طبیعی [...]

مشاهده و خرید
525 – طرح درس مطالعات اجتماعی هشتم بر اساس سند ملی درس ایران و منطقه جنوب غربی آسیا 2000 تومان

525 – طرح درس مطالعات اجتماعی هشتم بر اساس سند ملی درس ایران و منطقه جنوب غربی آسیا

معرفی طرح درس : طرح درس مطالعات اجتماعی هشتم بر اساس سند ملی درس ایران و منطقه جنوب غربی  آسیا  نام کتاب درسی: مطالعات اجتماعی           تحصیلی:  هشتم                       موضوع درس: ایران و [...]

مشاهده و خرید
524 – طرح درس مطالعات اجتماعی هشتم بر اساس سند ملی درس ویژگی های منطقه جنوب غربی آسیا 2000 تومان

524 – طرح درس مطالعات اجتماعی هشتم بر اساس سند ملی درس ویژگی های منطقه جنوب غربی آسیا

معرفی طرح درس : طرح درس مطالعات اجتماعی هشتم بر اساس سند ملی درس ویژگی های منطقه جنوب غربی آسیا  نام کتاب درسی: مطالعات اجتماعی             تحصیلی:  هشتم              موضوع درس: ویژگی های منطقه [...]

مشاهده و خرید
523 – طرح درس مطالعات اجتماعی هشتم بر اساس سند ملی درس قوه قضاییه 2000 تومان

523 – طرح درس مطالعات اجتماعی هشتم بر اساس سند ملی درس قوه قضاییه

معرفی طرح درس : طرح درس مطالعات اجتماعی هشتم بر اساس سند ملی درس قوه قضاییه  نام کتاب درسی: مطالعات اجتماعی           تحصیلی:  هشتم              موضوع   درس: قوه قضاییه اهداف : راهبرد موضوعی [...]

مشاهده و خرید
342 – طرح درس مطالعات اجتماعی هشتم بر اساس سند ملی درس ساختار و تشکیلات دولت 2000 تومان

342 – طرح درس مطالعات اجتماعی هشتم بر اساس سند ملی درس ساختار و تشکیلات دولت

معرفی طرح درس : طرح درس مطالعات اجتماعی هشتم بر اساس سند ملی درس ساختار و تشکیلات دولت  نام کتاب درسی: مطالعات اجتماعی          تحصیلی:  هشتم              موضوع   درس: ساختار و تشکیلات دولت اهداف [...]

مشاهده و خرید
341 – طرح درس مطالعات اجتماعی هفتم بر اساس سند ملی درس محیط زندگی خود را بشناسیم 2000 تومان

341 – طرح درس مطالعات اجتماعی هفتم بر اساس سند ملی درس محیط زندگی خود را بشناسیم

معرفی طرح درس : طرح درس مطالعات اجتماعی هفتم بر اساس سند ملی درس محیط زندگی خود را بشناسیم نام کتاب درسی: مطالعات اجتماعی    پایه تحصیلی:هفتم موضوع درس: محیط زندگی خود را بشناسیم    اهداف : [...]

مشاهده و خرید
338 – طرح درس مطالعات اجتماعی هفتم  بر اساس سند ملی درس همدلی و همیاری در حوادث 2000 تومان

338 – طرح درس مطالعات اجتماعی هفتم بر اساس سند ملی درس همدلی و همیاری در حوادث

معرفی طرح درس : طرح درس مطالعات اجتماعی هفتم بر اساس سند ملی درس همدلی و همیاری در حوادث  نام کتاب درسی: مطالعات اجتماعی    پایه تحصیلی:هفتم موضوع درس: همدلی و همیاری در حوادث    اهداف : [...]

مشاهده و خرید
199 – طرح درس مطالعات اجتماعی هشتم بر اساس برنامه سند ملی درس پیروزی فرهنگ بر شمشیر 2000 تومان

199 – طرح درس مطالعات اجتماعی هشتم بر اساس برنامه سند ملی درس پیروزی فرهنگ بر شمشیر

معرفی طرح درس : طرح درس مطالعات اجتماعی هشتم بر اساس برنامه سند ملی درس پیروزی فرهنگ بر شمشیر  نام کتاب درسی: مطالعات اجتماعی          پایه تحصیلی:  هشتم             موضوع درس: پیروزی فرهنگ بر [...]

مشاهده و خرید