341 – طرح درس مطالعات اجتماعی هفتم بر اساس سند ملی درس محیط زندگی خود را بشناسیم 2000 تومان

341 – طرح درس مطالعات اجتماعی هفتم بر اساس سند ملی درس محیط زندگی خود را بشناسیم

معرفی طرح درس : طرح درس مطالعات اجتماعی هفتم بر اساس سند ملی درس محیط زندگی خود را بشناسیم نام کتاب درسی: مطالعات اجتماعی    پایه تحصیلی:هفتم موضوع درس: محیط زندگی خود را بشناسیم    اهداف : [...]

مشاهده و خرید
338 – طرح درس مطالعات اجتماعی هفتم  بر اساس سند ملی درس همدلی و همیاری در حوادث 2000 تومان

338 – طرح درس مطالعات اجتماعی هفتم بر اساس سند ملی درس همدلی و همیاری در حوادث

معرفی طرح درس : طرح درس مطالعات اجتماعی هفتم بر اساس سند ملی درس همدلی و همیاری در حوادث  نام کتاب درسی: مطالعات اجتماعی    پایه تحصیلی:هفتم موضوع درس: همدلی و همیاری در حوادث    اهداف : [...]

مشاهده و خرید