325 – طراحی آموزشی درسی بر اساس برنامه درسی ملی عبوم دوم ابتدایی زمین فصلهای مختلفی دارد 2000 تومان

325 – طراحی آموزشی درسی بر اساس برنامه درسی ملی عبوم دوم ابتدایی زمین فصلهای مختلفی دارد

معرفی طرح درس :  طراحی آموزشی درسی بر اساس برنامه درسی ملی عبوم دوم ابتدایی زمین فصلهای مختلفی دارد  نام کتاب درسی:  علوم                   پایه :  دوم             درس :    زمین فصلهای مختلفی [...]

مشاهده و خرید