263 – طرح درس برنامه روزانه ی متعادل مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی 2000 تومان

263 – طرح درس برنامه روزانه ی متعادل مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

معرفی طرح درس : طرح درس برنامه روزانه ی متعادل مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی  نام کتاب درسی: مطالعات اجتماعی   پایه تحصیلی: ششم ابتدایی   موضوع درس: برنامه روزانه ی متعادل اهداف : آشنایی با تنظیم [...]

مشاهده و خرید
262 – طرح درس چرا فرهنگ وهنر در دوره صفویه شکوفا شد مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی 2000 تومان

262 – طرح درس چرا فرهنگ وهنر در دوره صفویه شکوفا شد مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

معرفی طرح درس :  طرح درس  چرا فرهنگ وهنر در دوره صفویه شکوفا شد مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی  نام کتاب درسی: مطالعات اجتماعی   پایه تحصیلی: ششم ابتدایی   موضوع درس: چرا فرهنگ وهنر در دوره صفویه [...]

مشاهده و خرید
260 – طرح درس چه عواملی موجب گسترش علوم و فنون در دوره اسلامی شد ؟ مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی 2000 تومان

260 – طرح درس چه عواملی موجب گسترش علوم و فنون در دوره اسلامی شد ؟ مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

معرفی طرح درس :  طرح درس چه عواملی موجب گسترش علوم و فنون در دوره اسلامی شد ؟  مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی  نام کتاب درسی: مطالعات اجتماعی   پایه تحصیلی: ششم ابتدایی   موضوع درس: چه عواملی موجب [...]

مشاهده و خرید