459 – طرح درس جانداران در شب و روز کارهای متفاوتی انجام می دهند علوم دوم ابتدایی 2000 تومان

459 – طرح درس جانداران در شب و روز کارهای متفاوتی انجام می دهند علوم دوم ابتدایی

معرفی طرح درس :   طرح درس جانداران در شب و روز کارهای متفاوتی انجام می دهند علوم دوم ابتدایی  نام کتاب درسی:  علوم                    پایه :  دوم              درس :   جانداران در شب و روز کارهای [...]

مشاهده و خرید
331- طرح درس قلمه زدن علوم دوم ابتدایی 2000 تومان

331- طرح درس قلمه زدن علوم دوم ابتدایی

معرفی طرح درس :   طرح درس قلمه زدن علوم دوم ابتدایی  نام کتاب درسی:  علوم                   پایه :  دوم             درس :   قلمه زدن اهداف : آشنا شدن دانش آموزان با نحوه کاشت گیاهان مختلف آشنایی [...]

مشاهده و خرید