438 – طرح درس ریاضی اول ابتدایی درس تجزیه اشکال به اشکال کوچک تر صفحه 20 2000 تومان

438 – طرح درس ریاضی اول ابتدایی درس تجزیه اشکال به اشکال کوچک تر صفحه 20

معرفی طرح درس :  طرح درس ریاضی اول ابتدایی درس تجزیه اشکال به اشکال کوچک تر صفحه 20  نام کتاب درسی: ریاضی   مقطع تحصیلی: اول  ابتدایی   موضوع درس:تجزیه اشکال به اشکال کوچک تر صفحه 20  اهداف : [...]

مشاهده و خرید