500 – طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس تقسیم اعداد اعشاری بر اعداد 2000 تومان

500 – طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس تقسیم اعداد اعشاری بر اعداد

معرفی طرح درس : طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس تقسیم اعداد اعشاری بر اعداد  نام کتاب درسی: ریاضی مقطع تحصیلی: ششم    موضوع درس: تقسیم اعداد اعشاری بر اعداد    اهداف : آشنایی با تقسیم [...]

مشاهده و خرید