509 – طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس محورهای مختصات صفحه 79-77 2000 تومان

509 – طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس محورهای مختصات صفحه 79-77

معرفی طرح درس : طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس محورهای مختصات صفحه 79-77  نام کتاب درسی: ریاضی مقطع تحصیلی: ششم    موضوع درس:محورهای مختصات صفحه 79-77  اهداف : آشنایی با شکل های هندسی در [...]

مشاهده و خرید
508 – طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس محورهای مختصات صفحه 74-76 2000 تومان

508 – طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس محورهای مختصات صفحه 74-76

معرفی طرح درس : طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس محورهای مختصات صفحه 74-76  نام کتاب درسی: ریاضی مقطع تحصیلی: ششم     موضوع درس:محورهای مختصات صفحه 74-76  اهداف : آشنایی با محورهای مختصات [...]

مشاهده و خرید