531 – طرح درس ریاضی هفتم بر اساس برنامه سند ملی درس بردار انتقال 2000 تومان

531 – طرح درس ریاضی هفتم بر اساس برنامه سند ملی درس بردار انتقال

معرفی طرح درس :   طرح درس ریاضی هفتم بر اساس برنامه سند ملی درس بردار انتقال  نام کتاب درسی: ریاضی پایه تحصیلی: هفتم موضوع درس: بردار انتقال اهداف : راهبرد موضوع اصلی : حرکت در صفحه – بحث گروهی – [...]

مشاهده و خرید