496 – طرح درس ریاضی پنجم ابتدایی درس آشنایی با روش تقسیم کسرها صفحه 36 2000 تومان

496 – طرح درس ریاضی پنجم ابتدایی درس آشنایی با روش تقسیم کسرها صفحه 36

معرفی طرح درس :   طرح درس ریاضی پنجم ابتدایی درس آشنایی با روش تقسیم کسرها صفحه 36  نام کتاب درسی: ریاضی   مقطع تحصیلی:پنجم  ابتدایی موضوع درس: آشنایی با روش تقسیم کسرها صفحه 36    اهداف : [...]

مشاهده و خرید
492 – طرح درس ریاضی پنجم ابتدایی درس چند ضلعی ها و مجموع زوایا صفحه 80 تا 82 2000 تومان

492 – طرح درس ریاضی پنجم ابتدایی درس چند ضلعی ها و مجموع زوایا صفحه 80 تا 82

معرفی طرح درس : طرح درس ریاضی پنجم ابتدایی درس چندضلعی ها و مجموع زوایا صفحه 80 تا 82  نام کتاب درسی: ریاضی   مقطع تحصیلی:پنجم  ابتدایی موضوع درس: چند ضلعی ها و مجموع زوایا صفحه 80 تا 82   [...]

مشاهده و خرید
490 – طرح درس ریاضی پنجم ابتدایی درس یادآوری عددنویسی و محاسبات عددی صفحه 4 و 5 2000 تومان

490 – طرح درس ریاضی پنجم ابتدایی درس یادآوری عددنویسی و محاسبات عددی صفحه 4 و 5

معرفی طرح درس : طرح درس ریاضی پنجم ابتدایی درس یادآوری عددنویسی و محاسبات عددی صفحه 4 و 5  نام کتاب درسی: ریاضی   مقطع تحصیلی:پنجم  ابتدایی موضوع درس: یادآوری عددنویسی و محاسبات عددی صفحه 4 و 5 [...]

مشاهده و خرید
489 – طرح درس ریاضی پنجم ابتدایی درس یادآوری عددنویسی و محاسبات عددی صفحه 2 و 3 2000 تومان

489 – طرح درس ریاضی پنجم ابتدایی درس یادآوری عددنویسی و محاسبات عددی صفحه 2 و 3

معرفی طرح درس : طرح درس ریاضی پنجم ابتدایی درس یادآوری عددنویسی و محاسبات عددی صفحه 2 و 3  نام کتاب درسی: ریاضی   مقطع تحصیلی:پنجم  ابتدایی موضوع درس: یادآوری عددنویسی و محاسبات عددی صفحه 2 و 3 [...]

مشاهده و خرید