273 – طرح درس ملی ریاضی چهارم ابتدایی آشنایی با ضرب دوعدد دو رقمی 2000 تومان

273 – طرح درس ملی ریاضی چهارم ابتدایی آشنایی با ضرب دوعدد دو رقمی

معرفی طرح درس :  طرح درس ملی ریاضی چهارم ابتدایی آشنایی با ضرب دوعدد دو رقمی  نام کتاب درسی: ریاضی پایه تحصیلی: چهارم  ابتدایی موضوع  درس: ضرب دوعدد دو رقمی اهداف : اهداف بر اساس تلفیقی از هدف [...]

مشاهده و خرید