484 – طرح درس ریاضی چهارم ابتدایی درس آشنایی با کسرهای منفصل و کسر صفر 2000 تومان

484 – طرح درس ریاضی چهارم ابتدایی درس آشنایی با کسرهای منفصل و کسر صفر

معرفی طرح درس : طرح درس ریاضی چهارم ابتدایی درس آشنایی با کسرهای منفصل و کسر صفر  نام کتاب درسی: ریاضی پایه تحصیلی: چهارم  ابتدایی موضوع  درس: آشنایی با کسرهای منفصل و کسر صفر اهداف : نام درس: [...]

مشاهده و خرید