323- طرح درس شماره دو درباره زندگی ما و گردش زمین یک علوم دوم ابتدایی 2000 تومان

323- طرح درس شماره دو درباره زندگی ما و گردش زمین یک علوم دوم ابتدایی

معرفی طرح درس :   طرح درس گردش زمین یک علوم دوم ابتدایی  نام کتاب درسی:  علوم                   پایه :  دوم             درس :   زندگی ما و گردش زمین 1 اهداف : آشنایی با اهمیت وجود نور خورشید در [...]

مشاهده و خرید