342 – طرح درس مطالعات اجتماعی هشتم بر اساس سند ملی درس ساختار و تشکیلات دولت 2000 تومان

342 – طرح درس مطالعات اجتماعی هشتم بر اساس سند ملی درس ساختار و تشکیلات دولت

معرفی طرح درس : طرح درس مطالعات اجتماعی هشتم بر اساس سند ملی درس ساختار و تشکیلات دولت  نام کتاب درسی: مطالعات اجتماعی          تحصیلی:  هشتم              موضوع   درس: ساختار و تشکیلات دولت اهداف [...]

مشاهده و خرید