772 – طرح درس پیشنهادی سالانه و بودجه بندی پیشنهادی پیام آسمانی نهم سال تحصیلی 2000 تومان

772 – طرح درس پیشنهادی سالانه و بودجه بندی پیشنهادی پیام آسمانی نهم سال تحصیلی

معرفی طرح درس : طرح درس پیشنهادی سالانه و بودجه بندی پیشنهادی پیام آسمانی نهم سال تحصیلی   قسمت اولیه                              فعالیت های مــــــــــربوط به تدریس معارفه/ پخش صوتی شعر [...]

مشاهده و خرید