546 – طرح درس مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی درس سفری به تخت جمشید 2000 تومان

546 – طرح درس مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی درس سفری به تخت جمشید

معرفی طرح درس : طرح درس مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی درس سفری به تخت جمشید  نام کتاب درسی: مطالعات اجتماعی پایه تحصیلی: چهارم  ابتدایی موضوع درس:سفری به تخت جمشید اهداف : آشنایی با حکومت [...]

مشاهده و خرید