547 – طرح درس مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی درس سفری به شهر باستانی کرمانشاه 2000 تومان

547 – طرح درس مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی درس سفری به شهر باستانی کرمانشاه

معرفی طرح درس :  طرح درس مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی درس سفری به شهر باستانی کرمانشاه  نام کتاب درسی: مطالعات اجتماعی پایه تحصیلی: چهارم  ابتدایی موضوع درس: سفری به شهر باستانی کرمانشاه اهداف : [...]

مشاهده و خرید