190 – طرح درس علوم تجربی هفتم بر اساس برنامه سند ملی درس سفر آب روی زمین 2000 تومان

190 – طرح درس علوم تجربی هفتم بر اساس برنامه سند ملی درس سفر آب روی زمین

معرفی طرح درس : طرح درس علوم تجربی هفتم بر اساس برنامه سند ملی درس سفر آب روی زمین  نام کتاب درسی: علوم تجربی پایه تحصیلی: هفتم موضوع درس: سفر آب روی زمین اهداف :   اهداف بر اساس تلفیقی از [...]

مشاهده و خرید