312 – طرح درس علوم چهارم ابتدایی بر اساس برنامه سند ملی درس سنگ ها 2000 تومان

312 – طرح درس علوم چهارم ابتدایی بر اساس برنامه سند ملی درس سنگ ها

معرفی طرح درس : طرح درس علوم چهارم ابتدایی بر اساس برنامه سند ملی درس سنگ ها  نام کتاب درسی:  علوم                   پایه :  چهارم              درس :  سنگ ها اهداف : طراحی آموزشی درسی بر اساس [...]

مشاهده و خرید