521 – طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس جمع و تفریق کسرها(عدد مخلوط ها) 2000 تومان

521 – طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس جمع و تفریق کسرها(عدد مخلوط ها)

معرفی طرح درس : طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس جمع و تفریق کسرها(عدد مخلوط ها)  نام کتاب درسی: ریاضی مقطع تحصیلی: ششم    موضوع درس: جمع و تفریق کسرها(عدد مخلوط ها)  اهداف :   حیطه [...]

مشاهده و خرید
514 – طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس الگوهای عددی و زوج و فرد 2000 تومان

514 – طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس الگوهای عددی و زوج و فرد

معرفی طرح درس : طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس الگوهای عددی و زوج و فرد  نام کتاب درسی: ریاضی مقطع تحصیلی: ششم    موضوع درس:الگوهای عددی و زوج و فرد  اهداف : آشنایی دانش آموز با الگوهای [...]

مشاهده و خرید