847 – طرح درس روزانه ریاضی پیش دبستانی شناخت اندازه بزرگ و کوچک و مساوی 2000 تومان

847 – طرح درس روزانه ریاضی پیش دبستانی شناخت اندازه بزرگ و کوچک و مساوی

معرفی طرح درس :  طرح درس روزانه ریاضی پیش دبستانی شناخت اندازه بزرگ و کوچک و مساوی نام درس :ریاضی               مقطع : پیش دبستانی            نام واحد یادگیری درس : شناخت اندازه بزرگ و کوچک و [...]

مشاهده و خرید