541 – طرح درس شیمی 3 درس محلولها 2000 تومان

541 – طرح درس شیمی 3 درس محلولها

معرفی طرح درس : طرح درس شیمی 3 درس محلولها  نام کتاب درسی: شیمی 3  پایه تحصیلی: سوم دبیرستان موضوع درس: محلول ها اهداف : فرآیند تشکیل محلولها و تجزیه و تحلیل آن از لحاظ جاذبه های بین ملکولی بشر- [...]

مشاهده و خرید