620 – طرح درس علوم تجربی هفتم درس آشنایی با اندازه گیری در علوم و ابزار های آن 2000 تومان

620 – طرح درس علوم تجربی هفتم درس آشنایی با اندازه گیری در علوم و ابزار های آن

معرفی طرح درس : طرح درس علوم تجربی هفتم درس آشنایی با اندازه گیری در علوم و ابزار های آن  نام کتاب درسی: علوم تجربی پایه تحصیلی: هفتم موضوع درس: آشنایی با اندازه گیری در علوم و ابزار های آن اهداف [...]

مشاهده و خرید